กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่ม

ร่วมแรง ร่วมใจ ประหยัดพลังงาน

สนง.ปภ.จังหวัดชัยภูมิ ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดพลังงาน ตามมาตราการ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2838 ครั้ง