กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชับภูมิ มอบหมาย ให้นางธณรรพ์ธรณ์ พหลภิญโญ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สนง.ปภ.จ.ชย เข้า

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชับภูมิ มอบหมาย ให้นางธณรรพ์ธรณ์ พหลภิญโญ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สนง.ปภ.จ.ชย เข้าร่วมประชุม ก.ช.ภ.อ.หนองบัวแดง ณ ห้องประชุมอำเภอหนองบัวแดงชั้น 2 เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ปี 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 1. ด้านพืช 7 ตำบล เกษตรกร จำนวน 923 ราย พื้นที่ความเสียหาย 6,585.50 ไร่ วงเงิน 12,112,200.00 บาท 2. ด้านประมง จำนวน 5 ตำบล เกษตรกร 320 ราย พื้นที่ประสบภัย 387.525 ไร่ วงเงินที่ขอรับการช่วยเหลือ 1,814,392.05 บาท
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10427 ครั้ง