กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ในการนี้ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ และนางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิทั้ง 3 ท่าน อัยการจังหวัดชัยภูมิ และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดชัยภูมิ ในการนี้ นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 07.30 - 12.00 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิทั้ง 3 ท่าน อัยการจังหวัดชัยภูมิ และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2566 และประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 ในการนี้ นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการจัดกิจกรรม "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" โดยมีการมอบหมวกนิรภัยให้แก่ ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนชุมชน การตีเส้นจราจรบนพื้นผิวถนนให้มีความชัดเจน บริเวณทางม้าลายหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ C-BAC เพื่อความปลอดภัยในการเดินเท้าของผู้ใช้ถนน ในการนี้ นางแสงเสน่ท์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ C-BAC ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวมหาดไทย นายคูณ ควรกระโทก ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 และเขต 16 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและแนวทางการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 ในการนี้ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือข้อราชการและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ
สนง.ปภ.จังหวัดชัยภูมิ ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดพลังงาน ตามมาตราการ