กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่ งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ และขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวสุด Unseen จังหวัดชัยภูมิ ให้ติดแหล่ง Unscen Chapter 25 แห่งของประเทศไทย ในการนี้ นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมจิตอาสา 904 ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาและแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชัยภูมิ (ศอ.จอส.จ.ชย.) ในการนี้ นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 23.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราขการสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานเครือข่ายภาควิชาการ ผู้นำศาสนา เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตร " ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน " ระดับจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อเป็นการขับเคลื่อนสืบสานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการปฏิรูปประเทศสู่รูปธรรมความสำเร็จด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการนี้ นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวด้วย
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนา คุณภาพชีวิตระดับจังหวัดชัยภูมิ(พชจ.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและระดับจังหวัดนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในการนี้ นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางบุษดี สุวรรณรัตน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดชัยภูมิ นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวช่อระกา ได้ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ "ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชน" จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการนี้ นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการ ดังกล่าวฯ ณ วัดดาวเรือง บ้านช่อระกา ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุม ภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ
สนง.ปภ.จังหวัดชัยภูมิ ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดพลังงาน ตามมาตราการ