กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายสนอง ค่าชมภู หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ และนายนรุตมชัย เปานิล เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน "วัน อปพร." ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย อำาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสุชาติ อยู่เจริญ นายอำเภอคอนสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ เพื่อเชิดชูความสำคัญของ อปพร. รวมถึงรวมพลังเหล่าสมาชิก อปพร. ในการทำหน้าที่เป็นเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของภาครัฐอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด ในกิจกรรมมีการเดินสวนสนาม และมอบวุฒิบัตรแก่ อปพร. ดีเด่น
วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องใน "วัน อปพร." ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำาบลลาดใหญ่ เภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเชิดชูความสำคัญของ อปพร. ให้ปรากฎแก่ประชาชนโดยทั่วไปโดยมีนางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด นายอำาเภอเมืองชัยภูมิ/ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อำเภอเมืองชัยภูมิ และศูนย์ อปพร. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายโส.ภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางบุษดี สุวรรณรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ กาชาดจังหวัดชัยภูมิสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กอ.รมน. อบต.ศรีสำราญ อบต.คอนสวรรค์ ที่ดินจังหวัดชัยภูมิฯ ลงพื้นที่บ้านคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย จำนวน 7 หลัง (มีทั้งเสียหายทั้งหลังและเสียหายบางส่วน) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าเยี่ยมราษฎร พร้อมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือ ในเบื้องต้น ในการนี้ นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางธณรรพ์ธรณ์ พหลภิญโญ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าวฯ พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือฯ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ พร้อมดำเนินการช่วยเหลือฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดชัยภูมิ ปี 2566 เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดชัยภูมิ สำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การสำรวจและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสิ่งก่อสร้างเพื่อการกักเก็บน้ำชำรุด และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจังหวัดชัยภูมิ ในการนี้ นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ เป็นเลขานุการการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายนรุตมัชัย เปานิล และนายทวีสิน มณีนิล เข้าร่วมฝึกอบรมผู้ใช้งานโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ (โทรมาตร) ณ โรงแรมเลอ เคสเซีย จังหวัดขอนแก่น
ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ
สนง.ปภ.จังหวัดชัยภูมิ ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดพลังงาน ตามมาตราการ