กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

ความเป็นมา


           จากนโยบายของรัฐบาลที่วางแนวทางในการปฎิรูประบบราชการ  โดยดำเนินการปรับปรุงระบบการบริหารราชการแผ่นดินของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นระบบซึ่งมีการก่อตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลัก ในการปฎิบัติภารกิจที่เคยซ้ำซ้อนอยู่ในหน่วยงานอื่นๆ ให้เป็นระบบเปรียบเสมือนเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก  ทั้งยังเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย มีหน่วยงานใหม่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีภารกิจหน้าที่ในการจัดทำแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัย โดยกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผลเพื่อให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบด้วยบุคลากรที่ถ่ายโอนมาจาก ๕ หน่วยงาน คือ
• กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
• กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
• สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
• กองสงเคราะห์ผู้ประสบภัย กรมประชาสงเคราะห์
• กรมการพัฒนาชุมชน (งานบริการด้านช่างพื้นฐาน)
                                เมื่อมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ให้มีความปลอดภัย และไม่ได้รับความสูญเสียด้านชีวิต และทรัพย์สินที่สืบเนื่องจากสาธารณภัย เอกสารฉบับนี้ ได้รวบรวมอำนาจหน้าที่ บทบาทภารกิจ โครงสร้างการบังคับบัญชาของส่วนราชการภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 ประวัติสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546

สถานที่ตั้ง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 1  (หลังใหม่) ถนนบรรณาการ  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
พื้นที่รับผิดชอบ
พื้นที่ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ 16 อำเภอ 
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชัยภูมิ
1. เป็นตัวแทนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ร่วมเป็นผู้แทนในคณะกรรมการและหรือคณะทำงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ประสบปัญหาสาธารณภัยในระดับ จังหวัดและอำเภอ เช่น คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยในจังหวัดและอำเภอ (กชภ.จ. และ กชภ.อ.) คณะกรรมการ ป้องกันอุบัติภัยจังหวัด (กปอ.จ.) เป็นต้น
3. ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด
4. การให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมในการป้องกัน เตือนภัย ตลอดจน การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ ประชาชน เครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ
6. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกัน บรรเทา และช่วย เหลือเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
7. จัดเก็บและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับภัยต่าง ๆ พื้นที่เสี่ยงภัยประเภทที่เกิดและอาจเกิดขึ้นในจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัยในจังหวัด ตลอดจนการจัดทำ แผนงานโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกัน การบรรเทา และการช่วยเหลือ อันเนื่องมาจากการ เกิดสาธารณภัยในจังหวัด
8. รายงานกิจกรรมเกี่ยวกับงานสาธารณภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
                                             
         ****************************************************************************************************************************

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 696 ครั้ง