กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กลุ่ม
25/7/2565
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้ปลูกฝังค่านิยมขององค์กรให้บุคลากรทุกระดับพึงยึดถือ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 896 ครั้ง