กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

การเงินและบัญชี

งบทดลอง

กลุ่ม
1 2
3/10/2565
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ชื่อ หน่วยงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
3/10/2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2565
5/10/2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔
5/10/2564
งบทดลอง เดือนกันยายน 2564
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 184 ครั้ง