กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
21/10/2565
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) อำเภอภูเขียว เพิ่มเติม
21/10/2565
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน “อุทกภัย” (อำเภอเกษตรสมบูรณ์)
21/10/2565
ประกาศเขตพื้นที่/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)
21/10/2565
ประกาศเขตพื้นที่/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน “อุทกภัย” (อำเภอหนองบัวแดง)
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9602 ครั้ง