กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

คู่มือประชาชน

การช่วยเหลือ

กลุ่ม
21/9/2564
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 171 ครั้ง