กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ/งานพัสดุ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลุ่ม
19/1/2564
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 585 ครั้ง